query($sql); $row = $d->fetch_array(); return $row['ten_'.$lang]; } function get_hinh($pid){ global $d, $row; $sql = "select thumb from table_product where id=$pid"; $d->query($sql); $row = $d->fetch_array(); return $row['thumb']; } function get_price($pid){ global $d, $row; $sql = "select giaban from table_product where id='".$pid."'"; $d->query($sql); $row = $d->fetch_array(); return $row['giaban']; } function get_thumb($pid){ global $d, $row; $sql = "select thumb from table_product where id='".$pid."' "; $d->query($sql); $row = $d->fetch_array(); return $row['thumb']; } function remove_product($pid,$thongtin){ $pid=intval($pid); $max=count($_SESSION['cart']); for($i=0;$i<$max;$i++){ if($pid==$_SESSION['cart'][$i]['productid'] && $thongtin==$_SESSION['cart'][$i]['thongtin']){ unset($_SESSION['cart'][$i]); break; } } $_SESSION['cart']=array_values($_SESSION['cart']); } function remove_pro_thanh($pid){ $pid=intval($pid); $max=count($_SESSION['cart']); for($i=0;$i<$max;$i++){ if($pid==$_SESSION['cart'][$i]['productid']){ unset($_SESSION['cart'][$i]); break; } } $_SESSION['cart']=array_values($_SESSION['cart']); redirect('thanh-toan.html'); } function get_order_total(){ $max=count($_SESSION['cart']); $sum=0; for($i=0;$i<$max;$i++){ $pid=$_SESSION['cart'][$i]['productid']; $q=$_SESSION['cart'][$i]['qty']; $price=get_price($pid); $sum+=$price*$q; } return $sum; } function addtocart($pid,$q){ if($pid<1 or $q<1) return; if(is_array($_SESSION['cart'])){ if(product_exists($pid,$q)) return 0; $max=count($_SESSION['cart']); $_SESSION['cart'][$max]['productid']=$pid; $_SESSION['cart'][$max]['qty']=$q; return count($_SESSION['cart']); } else{ $_SESSION['cart']=array(); $_SESSION['cart'][0]['productid']=$pid; $_SESSION['cart'][0]['qty']=$q; return count($_SESSION['cart']); } } function product_exists($pid,$q){ $pid=intval($pid); $max=count($_SESSION['cart']); $flag=0; for($i=0;$i<$max;$i++){ if($pid==$_SESSION['cart'][$i]['productid']){ $_SESSION['cart'][$i]['qty'] = $_SESSION['cart'][$i]['qty'] + $q; $flag=1; break; } } return $flag; } ?> 202D-Tem T36 bóng

Chi Tiết Sản Phẩm

202D-Tem T36 bóng
202D-Tem T36 bóng 202D-Tem T36 bóng 202D-Tem T36 bóng 202D-Tem T36 bóng

Sản phẩm cùng loại

Royal M01
350.000 VNĐ
 Royal M06 Trơn
750.000 VNĐ
Andes Andes 109 kính
375.000 VNĐ
Andes (555) Trơn
500.000 VNĐ
550.000 VNĐ
Andes 111 trơn
400.000 VNĐ
 Royal M06 Tem
550.000 VNĐ
103D-Color nhám
Liên hệ
Andes 382DB-Tem K72 nhám
790.000 VNĐ
800.000 VNĐ

Sản phẩm khuyến mãi

111- Tem W189
490.000 VNĐ
ROYAL M07 ĐEN MỜ
750.000 VNĐ
103D-Color nhám
Liên hệ
back-to-top.png
Chat facebook