query($sql); $row = $d->fetch_array(); return $row['ten_'.$lang]; } function get_hinh($pid){ global $d, $row; $sql = "select thumb from table_product where id=$pid"; $d->query($sql); $row = $d->fetch_array(); return $row['thumb']; } function get_price($pid){ global $d, $row; $sql = "select giaban from table_product where id='".$pid."'"; $d->query($sql); $row = $d->fetch_array(); return $row['giaban']; } function get_thumb($pid){ global $d, $row; $sql = "select thumb from table_product where id='".$pid."' "; $d->query($sql); $row = $d->fetch_array(); return $row['thumb']; } function remove_product($pid,$thongtin){ $pid=intval($pid); $max=count($_SESSION['cart']); for($i=0;$i<$max;$i++){ if($pid==$_SESSION['cart'][$i]['productid'] && $thongtin==$_SESSION['cart'][$i]['thongtin']){ unset($_SESSION['cart'][$i]); break; } } $_SESSION['cart']=array_values($_SESSION['cart']); } function remove_pro_thanh($pid){ $pid=intval($pid); $max=count($_SESSION['cart']); for($i=0;$i<$max;$i++){ if($pid==$_SESSION['cart'][$i]['productid']){ unset($_SESSION['cart'][$i]); break; } } $_SESSION['cart']=array_values($_SESSION['cart']); redirect('thanh-toan.html'); } function get_order_total(){ $max=count($_SESSION['cart']); $sum=0; for($i=0;$i<$max;$i++){ $pid=$_SESSION['cart'][$i]['productid']; $q=$_SESSION['cart'][$i]['qty']; $price=get_price($pid); $sum+=$price*$q; } return $sum; } function addtocart($pid,$q){ if($pid<1 or $q<1) return; if(is_array($_SESSION['cart'])){ if(product_exists($pid,$q)) return 0; $max=count($_SESSION['cart']); $_SESSION['cart'][$max]['productid']=$pid; $_SESSION['cart'][$max]['qty']=$q; return count($_SESSION['cart']); } else{ $_SESSION['cart']=array(); $_SESSION['cart'][0]['productid']=$pid; $_SESSION['cart'][0]['qty']=$q; return count($_SESSION['cart']); } } function product_exists($pid,$q){ $pid=intval($pid); $max=count($_SESSION['cart']); $flag=0; for($i=0;$i<$max;$i++){ if($pid==$_SESSION['cart'][$i]['productid']){ $_SESSION['cart'][$i]['qty'] = $_SESSION['cart'][$i]['qty'] + $q; $flag=1; break; } } return $flag; } ?> 202FD-Tem 40 nhám

Chi Tiết Sản Phẩm

202FD-Tem 40 nhám
202FD-Tem 40 nhám 202FD-Tem 40 nhám 202FD-Tem 40 nhám 202FD-Tem 40 nhám

Sản phẩm cùng loại

555-Trơn Nhám
590.000 VNĐ
ROYAL M136 TEM V.8
600.000 VNĐ
ROYAL M08 TEM ĐEN XANH
1.050.000 VNĐ
Andes (555) Trơn
500.000 VNĐ
550.000 VNĐ
MŨ FULLFACE YOHE 962
700.000 VNĐ
Andes 202FD-Tem 40
1.650.000 VNĐ
Andes 111 trơn
400.000 VNĐ
Royal M05 trơn
930.000 VNĐ
Andes Andes 103D Tem
520.000 VNĐ
ROYAL M136 TEM V.9
600.000 VNĐ

Sản phẩm khuyến mãi

103D-Color nhám
Liên hệ
ROYAL M14 TEM ĐỎ
1.300.000 VNĐ
back-to-top.png
Chat facebook