query($sql); $row = $d->fetch_array(); return $row['ten_'.$lang]; } function get_hinh($pid){ global $d, $row; $sql = "select thumb from table_product where id=$pid"; $d->query($sql); $row = $d->fetch_array(); return $row['thumb']; } function get_price($pid){ global $d, $row; $sql = "select giaban from table_product where id='".$pid."'"; $d->query($sql); $row = $d->fetch_array(); return $row['giaban']; } function get_thumb($pid){ global $d, $row; $sql = "select thumb from table_product where id='".$pid."' "; $d->query($sql); $row = $d->fetch_array(); return $row['thumb']; } function remove_product($pid,$thongtin){ $pid=intval($pid); $max=count($_SESSION['cart']); for($i=0;$i<$max;$i++){ if($pid==$_SESSION['cart'][$i]['productid'] && $thongtin==$_SESSION['cart'][$i]['thongtin']){ unset($_SESSION['cart'][$i]); break; } } $_SESSION['cart']=array_values($_SESSION['cart']); } function remove_pro_thanh($pid){ $pid=intval($pid); $max=count($_SESSION['cart']); for($i=0;$i<$max;$i++){ if($pid==$_SESSION['cart'][$i]['productid']){ unset($_SESSION['cart'][$i]); break; } } $_SESSION['cart']=array_values($_SESSION['cart']); redirect('thanh-toan.html'); } function get_order_total(){ $max=count($_SESSION['cart']); $sum=0; for($i=0;$i<$max;$i++){ $pid=$_SESSION['cart'][$i]['productid']; $q=$_SESSION['cart'][$i]['qty']; $price=get_price($pid); $sum+=$price*$q; } return $sum; } function addtocart($pid,$q){ if($pid<1 or $q<1) return; if(is_array($_SESSION['cart'])){ if(product_exists($pid,$q)) return 0; $max=count($_SESSION['cart']); $_SESSION['cart'][$max]['productid']=$pid; $_SESSION['cart'][$max]['qty']=$q; return count($_SESSION['cart']); } else{ $_SESSION['cart']=array(); $_SESSION['cart'][0]['productid']=$pid; $_SESSION['cart'][0]['qty']=$q; return count($_SESSION['cart']); } } function product_exists($pid,$q){ $pid=intval($pid); $max=count($_SESSION['cart']); $flag=0; for($i=0;$i<$max;$i++){ if($pid==$_SESSION['cart'][$i]['productid']){ $_SESSION['cart'][$i]['qty'] = $_SESSION['cart'][$i]['qty'] + $q; $flag=1; break; } } return $flag; } ?> Vệ Sĩ Đường Phố

Vệ Sĩ Đường Phố

danhmuc-6550.jpg

NÓN BẢO HIỂM

108S-Trơn nhám
235.000 VNĐ
108S-Tem S100 nhám
260.000 VNĐ
555-Trơn Nhám
590.000 VNĐ
555-Tem A25
600.000 VNĐ
111- Tem W189
490.000 VNĐ
103D-Color nhám
Liên hệ
202FD-Tem 40 nhám
1.650.000 VNĐ
202D-Tem T36 bóng
570.000 VNĐ
MŨ FULLFACE YOHE 962
700.000 VNĐ
ROYAL M14 TEM ĐỎ
1.300.000 VNĐ
ROYAL M14 TRẮNG BÓNG
1.250.000 VNĐ
ROYAL M08 TEM ĐEN XANH
1.050.000 VNĐ
ROYAL M136 TEM V.15
650.000 VNĐ
ROYAL M136 TEM V.9
600.000 VNĐ
back-to-top.png
Chat facebook